ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สินค้า
บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ร้อยละ 70 – 95 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรม

สินค้า

เจเอสพี ฟาร์มา ชานิไทเวอร์ แฮนด์ สเปรย์ แอลกอฮอล์ 75% (ฉลากฟ้า)

เจเอสพี ฟาร์มา ชานิไทเวอร์ แฮนด์ สเปรย์ แอลกอฮอล์ 96% (ฉลากแดง)

เจเอสพี ฟาร์มา ชานิไทเวอร์ แฮนด์ สเปรย์ แอลกอฮอล์ 75% (ฉลากเขียว)

เจเอสพี ฟาร์มา ซานิไทเซอร์ เจล 75% (เจลใส)